Tento web používá cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Další informace Souhlasím

Ochrana osobních údajů

Společnost Tibor Matušovský – MT Shop so sídlem Malcov 306, 086 06 Malcov, IČO: 43 946 879, DIČ: 1078769725, IČ DPH SK1078769725, provozovatel internetového obchodu www.dokonalamoda.cz, vyhlašuje, že všechny osobní údaje (dále i „údaje“) jsou považované za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

I.

Údaje, které shromažďujeme

1. jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo – pro zkompletování a dodaní Vaší objednávky

2. název firmy, sídlo firmy, IČO – pokud nakupujete jako firma

3. emailová adresa – údaj pro vzájemnou komunikaci, v případě Vašeho souhlasu je emailová adresa určená i pro marketingové účely

4. bankovní spojení – údaj potřebný pro zpracování, vrácení Vaší platby. Upozorňujeme, že bankovní spojení není údajem, který nám dovoluje jakýmkoliv způsobem disponovat s penězi na Vašem účtu. Všechny transakce prochází přes Vaši banku. Při platbě kartou neukládáme žádné informace na našem serveru.

II.

Účel zpracování osobních údajů

1. Zpracování objednávky a dodaní zboží objednaného prostřednictvím naší stránky www.dokonalamoda.cz - Vaše údaje zpracováváme pro účely vybavení a doručení Vaší objednávky a pro účely vzájemného plnění našich smluvních práv a povinností. Vaše osobní údaje jsou nutné pro náš účetní a fakturační systém.

2. Upozornění na dostupnost zboží – v případě, že jste požádali o upozornění ohledem dostupnosti zboží, zpracujeme Vaše osobní údaje (email) na základě Vašeho souhlasu.

3. Komunikace – shromážděné údaje využíváme s cílem komunikace s vámi a jejího individuálního přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky nebo e-mailem abychom Vám oznámili stav Vaší objednávky, reklamace nebo Vaší žádosti.

4. Ochrana, bezpečnost a řešení sporů – údaje můžeme zpracovávat i z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, na zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základe oprávněného zájmu.

5. Marketingové účely – na základe Vašeho vyžádání Vás informujeme o novinkách a našich produktech prostřednictvím newslettera. Váš souhlas je platný do odvolání nebo na dobu maximálně 4 roky. Newsletter můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který najdete v každém e-mailu. Na odhlášení se z odběru můžete též přímo kontaktovat náš zákaznický servis. Po odhlášení nebudeme nadále využívat Váš elektronický kontakt, do doby, než o to opětovně nepožádáte.

III.

Odevzdání údajů třetím stranám

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nevyhnutnost plnění smlouvy, oprávněné zájmy firmy (dané zájmem na ochraně našich práv, zpracováním na statistické účely, měření návštěvnosti našich stránek, analýze vašich preferencí a zobrazovaní obsahu, který zodpovídá Vašim individuálním preferencím, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímém marketingu) a třetích osob, zejména našich smluvních partnerů a plnění zákonných požadavků. Databázi osobních údajů chráníme před jejím poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů se předpokládá podle ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, že údaje budou poskytnuté a zpřístupněné následovným třetím stranám, resp. okruhu příjemců:

1. Kurýrské a přepravní společnosti

2. Marketingové agentury

3. Poskytovatelé IT služeb a telekomunikační operátoři

4. Advokátské a právní kanceláře

5. Účetní kanceláře, auditoři a daňoví poradci

IV.

Cookies

1. Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uložené ve vašem počítači, smartfonu nebo jiném zařízení a které se používají ve vašem prohlížeči. Soubory cookies využíváme např. na správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku, na co nejlepší přizpůsobení našich stránek vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, vašeho pohybu po stránkách a využitých funkcích a na zjištění informací o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o který nemáte zájem.

2. Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využité třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazené reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů vás však nelze identifikovat.

3. Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, jsou smazané ihned, jen co ukončíte návštěvu našich stránek. Dlouhodobé, tzv. „persistent cookie“, zůstávají uložené ve vašem zařízení mnohem delší dobu anebo dokud je ručně neodstraníte (čas ponechaní souborů cookie ve vašem zařízení závisí od nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

4. Nastavení použití souborů cookies je součástí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies v základním nastavení automaticky přijme. Soubory cookies může pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout anebo omezit je na vámi vybrané typy.

V.

Zabezpečení a uchovávání osobních údajů

1. Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačných opatření proti ztrátě a zničení vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování nebo rozšiřování.

2. U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázaní souladu jejich systémů s nařízením GDPR.

3. Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v čase nevyhnutném na zajištění všech práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, tj. po dobu objednávky a záruční doby a následně 1 rok od skončení záruční lhůty z důvodu řešení potencionálních sporů. Na základe všeobecně závazných právních předpisů je naše společnost povinná archivovat Vaše osobní údaje pro účely fakturace a účetnictví v soulade se zákonem po dobu 10 let od jejich vystavení. V ostatních případech vyplívá období zpracování z účelu zpracování anebo danými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

VI.

Práva subjektů

1. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávaní svých osobních údajů.

2. Máte právo na základe písemné žádosti namítat vůči zpracovaní vašich osobních údajů, o kterých předpokládáte, že jsou anebo budou použité pro účely přímého marketingu bez Vašeho souhlasu a můžete žádat o jejich výmaz. Máte právo namítat i vůči využívání a poskytování vašich osobních údajů na účely přímého marketingu (i v poštovním styku). Máte právo na opravu, pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné anebo se změnili, kontaktujte nás, opravíme je. Máte právo na přenosnost údajů, pokud si přejete přenést je k jinému provozovateli, poskytneme vám je v odpovídajícím formátu, pokud tomu nebudou bránit jiné technické, anebo zákonné překážky.

3. Svůj souhlas můžete taktéž kdykoliv odvolat zasláním písemné žádosti na naší emailovou adresu info@dokonalamoda.cz či sídlo firmy. Bezodkladně po obdržení odvolaní souhlasu se zpracováním osobních údajů zabezpečíme blokování a likvidaci Vašich osobních údajů, které byli předmětem zpracování na marketingové účely. V případě, pokud jste se rozhodli, udělit nám souhlas na zpracovaní Vašich údajů na marketingové účely, současně potvrzujete, že tento souhlas jste nám udělili dobrovolně a jste si vědomí že tento souhlas platí až do jeho odvolání, případně do skončení doby zpracování Vašich osobních údajů.

4. Vaše osobní údaje jsme oprávnění zpracovávat i po skončení původního účelu zpracování jen v nevyhnutném rozsahu pro účely statistiky, účetnictví a průzkumu, a poskytnutí třetím stranám anebo veřejnosti souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další údaje, avšak v anonymizované podobě tak, že na jejich základě nebude možné nijakým způsobem identifikovat naše zákazníky.

5. Na účely fakturace úhrad, evidence a vymáhaní a postupovaní pohledávek za poskytnutou službu, na účely vybavení podaní účastníka, na uplatnění práv anebo na splnění jiných povinností uložených všeobecně závaznými právními předpisy je Tibor Matušovský – MT Shop oprávněný vést evidenci osobních údajů i po zániku smlouvy o poskytovaní služby, které jste byli účastníkem.

6. Jako dotknutá osoba můžete u nás písemně uplatnit všechny Vaše práva podle ustanovení § 28 a § 29 ZnOOÚ. Pokud máte podezření, že Vaše osobní údaje jsou neoprávněně zpracované, máte právo podat návrh na počatí konání o ochraně osobních údajů na Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Tyto zásady osobních údajů platí od 25.5.2018.

Vypracované Tibor Matušovský – MT Shop