Obchodní podmínky eshopu www.dokonalamoda.cz

1. Úvodní Ustanovení

1.1. Provozovatel

  • 1.1.1. Internetový obchod na adrese www.dokonalamoda.cz (dále jen „internetový obchod“) je provozován společností Tibor Matušovský – MT Shop. se sídlem na adrese Malcov 306, 08606 Malcov, IČO: 43 946 879, IČ DPH: SK1078769725 (dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“), bankovní spojení: Fio banka, č. účtu: 2701300240/2010, IBAN: CZ5320100000002701300240, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 • Kontakty:
  e-mail:
  info@dokonalamoda.cz
  tel.č.:
  +420608741439

1.2. Kupující

 • 1.2.1. Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen „kupující“).

 • 1.2.2. Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“).

 • 1.2.3. Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

1.3. Obchodní podmínky

 • 1.3.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“).

 • 1.3.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi prodávajícím a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.

 • 1.3.3. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. Uzavření kupní smlouvy, způsob dopravy a platby

2.1. Nabídka zboží

 • Zboží nabízené prostřednictvím stránek internetového obchodu je nabídkou zboží, která má pouze informativní charakter. Samotná nabídka zboží se, bez dalšího, nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

2.2. Objednávka

 • 2.2.1. Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy (viz čl. 2.4.1.) a způsobu platby (viz čl. 2.5.1.) kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a provozovatelem.

 • 2.2.2. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

2.3. Uzavření kupní smlouvy

 • 2.3.1. Provozovatel se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy kupujícího (objednávku), pokud tento návrh není v rozporu s těmito obchodními podmínkami. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu prostřednictvím zprávy na elektronickou adresu kupujícího.

 • 2.3.2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce.

 • 2.3.3. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.4. Způsob dopravy

 • 2.4.1. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

 • 2.4.2. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku přepravce.

2.5. Způsob platby

 • 2.5.1. Provozovatel nabízí na výběr z těchto způsobů platby: bankovním převodem po dokončení objednávky, na dobírku až při převzetí od přepravce.Tím není dotčeno právo provozovatele požadovat po konkrétním kupujícím v odůvodněných případech platbu předem a umožnit takovému kupujícímu platbu pouze tímto způsobem.

 • 2.5.2. Při volbě platby bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet prodávajícího, tj. zboží bude odesláno kupujícímu až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 • 2.5.3 V případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce si provozovatel vyhrazuje právo připočíst náklady za vybavení dobírky k ceně objednávky dle aktuálního ceníku přepravce.

 • 2.5.4. Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání.

 • 2.5.5. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH, pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.

 • 2.5.6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 • 2.5.9. Kupující souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě.

2.6. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

 • 2.6.1. Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.

 • 2.6.2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud zákon nestanoví jinak, kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.

 • 2.6.3. Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

 • 2.6.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 • 2.6.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 • 2.6.6. Veškerá sdělení prodávajícího mohou být kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

2.7. Dárkové poukazy a slevové kódy

 • 2.7.1. Kupující může při tvorbě objednávky zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových poukazech a slevové kódy poskytnuté provozovatelem v souladu s jejich pravidly.

 • 2.7.2. Není-li provozovatelem výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy ani slevové kódy:

  • není možné uplatňovat opakovaně;

  • nelze vzájemně kombinovat;

  • nelze použít na nákup dalších poukazů.

  • Hodnota uplatněných dárkových poukazů / slevových kódů se rovnoměrně rozpočítává mezi všechny kusy zboží v objednávce, na kterou byl dárkový poukaz / slevový kód uplatněn, v případech zboží, kdy je možno takový poukaz / slevový kód uplatnit.

 • 2.7.3. Slevové kódy navíc není možné uplatňovat na zboží ve výprodeji, na zboží označené jako tzv. oolovek [úlovek] dne ani na zboží z kolekce Dobro a/nebo zboží, u kterého bylo uplatněno dorovnání ceny (tzv. „Garance nejlepší ceny“), ledaže provozovatel výslovně uvede jinak.

 • 2.7.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží kupujícím prodávajícímu zakoupeného na základě slevového kódu nebo dárkového poukazu, má kupující nárok na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky, přičemž sleva bude uplatněna v rámci první vratky zboží. V případě dárkového poukazu dále vystaví prodávající nový dárkový poukaz v odpovídající hodnotě. Prodávající však může rozhodnout o tom, zda a v jaké hodnotě vystaví kupujícímu nový slevový kód.

 • 2.7.5. Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu nebo slevového kódu.

 • 2.7.6. Dárkový poukaz ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu.

 • 2.7.7. V případě, že dárkový poukaz nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s pravidly provozovatele pro užití předmětných dárkových poukazů a slevových kódů, má provozovatel právo takto uplatněný dárkový poukaz nebo slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel nejasnosti, platí jejich výklad stanovený provozovatelem.

 • 2.7.8 Další informace o způsobu použití poukazů naleznete na: www.dokonalamoda.cz

3. Dodání zboží

3.1. Dodací lhůta

 • 3.1.1. Provozovatel se, při zohlednění podmínek uvedených níže, zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu nejpozději v zákonném termínu, tj. do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.

 • 3.1.2. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

3.2. Přeprava, doručení a převzetí zboží

 • 3.2.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

 • 3.2.2. Součástí dodávky je doklad o zakoupení zboží, který uvádí datum prodeje, označení zboží, kupní cenu a údaje o prodávajícím. Prodávající zašle kupujícímu na žádost daňový doklad v elektronické podobě.

 • 3.2.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

 • 3.2.4. Reklamace mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., které nebyly patrné při převzetí zásilky od přepravce, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Provozovatel neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s odst. 3.2.3. a 3.2.4. těchto obchodních podmínek.

 • 3.2.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 • 3.2.6. Pokud si kupující nevyzvedne jím dříve objednané zboží, provozovatel není povinen mu jakékoli jím nově objednávané doposud neuhrazené zboží zaslat nebo může požadovat platbu předem

 • 3.2.7. Doprava zdarma:
  Nárok na dopravu zboží zdarma mají pouze zákazníci, kteří při objednávce domů objednají nad minimální částku 1600 Kč.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

 • 4.1.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má spotřebitel v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží.

 • 4.1.2. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

 • 4.1.3. V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní nebo je prokazatelně použité či poškozené, má provozovatel vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody, resp. na částku odpovídající snížené hodnotě vraceného zboží, s čímž spotřebitel/kupující tímto souhlasí. Provozovatel v takovém případě vrací spotřebiteli takto ujednanou sníženou kupní cenu. V případech, kdy bude zboží dále neprodejné (např. v případě jeho zničení nebo rozsáhlého poškození nebo odstranění symbolů příslušné firemní značky/loga/štítku atp.) může pohledávka provozovatele činit částku odpovídající plné ceně zboží, což tímto spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím. Pokud se provozovatel rozhodne, že prokazatelně použité či poškozené zboží akceptuje jako vratku i po proběhnutí 14denní zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy bez ohledu na zpřísněné podmínky jeho vratky dle čl. 4.1.2 výše, částka vracená spotřebiteli bude i takovém případě ponížena o částku odpovídající snížené hodnotě ceny vraceného zboží, s čímž spotřebitel/kupující tímto souhlasí.

 • 4.1.6. Spotřebitel bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. spodní prádlo, tzv. "body" nebo plavky), dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik nebo časopisů.

 • 4.1.7. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží provozovateli odeslal.

 • 4.1.8. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, a zboží vrátí na výdejnu, má nárok na náhradu částky odpovídající vynaloženým nákladům na dopravu, pokud mu jím zakoupené zboží bylo doručeno domů.

 • 4.1.9. V případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, má kupující právo na vrácení nákladů pouze v hodnotě, která odpovídá nákladům na poštovné ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 • 4.1.10. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět a v případě prokazatelného vrácení nedoručitelné zásilky zničeno provozovatelem bez nároku kupujícího na vrácení kupní ceny, s čímž kupující tímto souhlasí.

 • 4.1.11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek s čímž kupující tímto souhlasí.
  Náklady na dodatečné služby spojené s dodáním zboží kupujícímu (vč. zejména nákladů na službu dobírky) se nevrací.

 • 4.1.12. Postup na vrácení zboží:  Zboží je nutné vrátit v originálním balení, kompletní, nepoužitý a nepoškozený. Ke zboží je důležité přibalit kopii faktury a vaše číslo bankovního účtu. Přepravní náklady při vrácení zboží hradí zákazník. Zboží vrácené na způsob dobírky nepřijímáme. Cena za zboží bude zákazníkovi vrácena bezodkladně po zkontrolovaní vráceného zboží. Zboží nám můžete poslat dvěma způsoby a to:
 • 1. způsob: Českou poštou, platí odesílatel. Adresa: Tibor Matušovský - MT Shop, Malcov 306, 08606 Malcov, Slovenská republika, dražší varianta jak přes parcel shop PPL.
 • 2. způsob: Odeslat přes parcelshop PPL, platí odesílatel. Odeslat na adresu:Příjemce: DOKONALAMODA Tibor Matušovský - MT Shop, Adresa: Tecovská 1292, Zlín 4, 76302 Zlín, email: info@dokonalamoda.cz, telefonní číslo: + 420 608 741 439
 • Je potřeba si vytisknout štítek, štítek si vytvořite na tomto odkazu: https://www.ppl.cz/balikprotebe/ kde zadáte Vnitrostátní přeprava, Varianta produktu: (podle rozměru balíku), Zvolte Způsob Předání zásilky: Zásilku prodat na PPL Parcelshop, levnější varianta než přes českou poštu.
  POZOR: platba: bankovní kartou
 • Adresu na nejbližší parcelshop k vaší adrese naleznete ZDE: https://www.pplbalik.cz/Main3.aspx?cls=KTMMap
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zdeodstoupení od smlouvy (pdf)

4.2. Odstoupení od kupní smlouvy provozovatelem

 • 4.2.1. Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím a dostatečnou zásobovanost, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Provozovatel si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy a kupující s takovým postupem pro takové výjimečné případy tímto souhlasí.

 • 4.2.2. Provozovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li provozovatel, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu a kupující s tímto postupem pro takové případy tímto souhlasí.

 • 4.2.3. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, resp. s takovým kupujícím smlouvu vůbec neuzavřít, pokud kupující v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

 • 4.2.4. Pokud provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena, případně sníženou v souladu s těmito obchodními podmínkami.

5. Práva z vadného plnění

 • 5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem o ochraně spotřebitele.

 • 5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující může obecně očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné,

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byly-li jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 • 5.3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí; po uplynutí této 6 měsíční lhůty musí kupující své tvrzení, že vada existovala již v době převzetí, prokázat.

 • 5.4. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny (výdejní místo). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 • 5.5. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. Provozovatel doporučuje za tímto účelem předložit zejména potvrzení o koupi.

 • 5.6. Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.

 • 5.7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, a nebo pokud kupující vadu sám způsobil, nebo ji způsobila třetí osoba odlišná od prodávajícího a bez jeho zavinění.

 • 5.8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ze strany spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace ze strany spotřebitele včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Přednostním způsobem vyřízení reklamace je vrácení kupní ceny.

 • 5.9. Jestliže provozovatel reklamaci neodmítne, vystaví kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci provozovatele a kupujícího, co je obsahem reklamace dle kupujícího, jaký způsob vyřízení reklamace kupující upřednostňuje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka provozovatele.

 • 5.10. Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.

 • 5.11. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je provozovatel povinen kupujícího informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Provozovatel v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.

 • 5.12. V případě, že si kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené provozovatelem reklamované zboží, je provozovatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí provozovatel kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 • 5.13. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně provozovatele.

6. Ochrana osobních údajů

 • 6.1. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, včetně zejména Nařízení EU 2016/679. Registrační číslo provozovatele u Úřadu pro ochranu osobních údajů je 00036842. Zásady, kterými se zpracování Vašich osobních údajů řídí jsou obsaženy zde:

 • Společnost Tibor Matušovský – MT Shop so sídlem Malcov 306, 086 06 Malcov, IČO: 43 946 879, DIČ: 1078769725, IČ DPH SK1078769725, provozovatel internetového obchodu www.dokonalamoda.cz, vyhlašuje, že všechny osobní údaje (dále i „údaje“) jsou považované za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

I.

Údaje, které shromažďujeme

1. jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo – pro zkompletování a dodaní Vaší objednávky

2. název firmy, sídlo firmy, IČO – pokud nakupujete jako firma

3. emailová adresa – údaj pro vzájemnou komunikaci, v případě Vašeho souhlasu je emailová adresa určená i pro marketingové účely

4. bankovní spojení – údaj potřebný pro zpracování, vrácení Vaší platby. Upozorňujeme, že bankovní spojení není údajem, který nám dovoluje jakýmkoliv způsobem disponovat s penězi na Vašem účtu. Všechny transakce prochází přes Vaši banku. Při platbě kartou neukládáme žádné informace na našem serveru.

II.

Účel zpracování osobních údajů

1. Zpracování objednávky a dodaní zboží objednaného prostřednictvím naší stránky www.dokonalamoda.cz - Vaše údaje zpracováváme pro účely vybavení a doručení Vaší objednávky a pro účely vzájemného plnění našich smluvních práv a povinností. Vaše osobní údaje jsou nutné pro náš účetní a fakturační systém.

2. Upozornění na dostupnost zboží – v případě, že jste požádali o upozornění ohledem dostupnosti zboží, zpracujeme Vaše osobní údaje (email) na základě Vašeho souhlasu.

3. Komunikace – shromážděné údaje využíváme s cílem komunikace s vámi a jejího individuálního přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky nebo e-mailem abychom Vám oznámili stav Vaší objednávky, reklamace nebo Vaší žádosti.

4. Ochrana, bezpečnost a řešení sporů – údaje můžeme zpracovávat i z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, na zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základe oprávněného zájmu.

5. Marketingové účely – na základe Vašeho vyžádání Vás informujeme o novinkách a našich produktech prostřednictvím newslettera. Váš souhlas je platný do odvolání nebo na dobu maximálně 4 roky. Newsletter můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který najdete v každém e-mailu. Na odhlášení se z odběru můžete též přímo kontaktovat náš zákaznický servis. Po odhlášení nebudeme nadále využívat Váš elektronický kontakt, do doby, než o to opětovně nepožádáte.

III.

Odevzdání údajů třetím stranám

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nevyhnutnost plnění smlouvy, oprávněné zájmy firmy (dané zájmem na ochraně našich práv, zpracováním na statistické účely, měření návštěvnosti našich stránek, analýze vašich preferencí a zobrazovaní obsahu, který zodpovídá Vašim individuálním preferencím, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímém marketingu) a třetích osob, zejména našich smluvních partnerů a plnění zákonných požadavků. Databázi osobních údajů chráníme před jejím poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů se předpokládá podle ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, že údaje budou poskytnuté a zpřístupněné následovným třetím stranám, resp. okruhu příjemců:

1. Kurýrské a přepravní společnosti

2. Marketingové agentury

3. Poskytovatelé IT služeb a telekomunikační operátoři

4. Advokátské a právní kanceláře

5. Účetní kanceláře, auditoři a daňoví poradci

IV.

Cookies

1. Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uložené ve vašem počítači, smartfonu nebo jiném zařízení a které se používají ve vašem prohlížeči. Soubory cookies využíváme např. na správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku, na co nejlepší přizpůsobení našich stránek vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, vašeho pohybu po stránkách a využitých funkcích a na zjištění informací o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o který nemáte zájem.

2. Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využité třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazené reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů vás však nelze identifikovat.

3. Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, jsou smazané ihned, jen co ukončíte návštěvu našich stránek. Dlouhodobé, tzv. „persistent cookie“, zůstávají uložené ve vašem zařízení mnohem delší dobu anebo dokud je ručně neodstraníte (čas ponechaní souborů cookie ve vašem zařízení závisí od nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

4. Nastavení použití souborů cookies je součástí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies v základním nastavení automaticky přijme. Soubory cookies může pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout anebo omezit je na vámi vybrané typy.

V.

Zabezpečení a uchovávání osobních údajů

1. Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačných opatření proti ztrátě a zničení vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování nebo rozšiřování.

2. U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázaní souladu jejich systémů s nařízením GDPR.

3. Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v čase nevyhnutném na zajištění všech práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, tj. po dobu objednávky a záruční doby a následně 1 rok od skončení záruční lhůty z důvodu řešení potencionálních sporů. Na základe všeobecně závazných právních předpisů je naše společnost povinná archivovat Vaše osobní údaje pro účely fakturace a účetnictví v soulade se zákonem po dobu 10 let od jejich vystavení. V ostatních případech vyplívá období zpracování z účelu zpracování anebo danými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

VI.

Práva subjektů

1. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávaní svých osobních údajů.

2. Máte právo na základe písemné žádosti namítat vůči zpracovaní vašich osobních údajů, o kterých předpokládáte, že jsou anebo budou použité pro účely přímého marketingu bez Vašeho souhlasu a můžete žádat o jejich výmaz. Máte právo namítat i vůči využívání a poskytování vašich osobních údajů na účely přímého marketingu (i v poštovním styku). Máte právo na opravu, pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné anebo se změnili, kontaktujte nás, opravíme je. Máte právo na přenosnost údajů, pokud si přejete přenést je k jinému provozovateli, poskytneme vám je v odpovídajícím formátu, pokud tomu nebudou bránit jiné technické, anebo zákonné překážky.

3. Svůj souhlas můžete taktéž kdykoliv odvolat zasláním písemné žádosti na naší emailovou adresu info@dokonalamoda.cz či sídlo firmy. Bezodkladně po obdržení odvolaní souhlasu se zpracováním osobních údajů zabezpečíme blokování a likvidaci Vašich osobních údajů, které byli předmětem zpracování na marketingové účely. V případě, pokud jste se rozhodli, udělit nám souhlas na zpracovaní Vašich údajů na marketingové účely, současně potvrzujete, že tento souhlas jste nám udělili dobrovolně a jste si vědomí že tento souhlas platí až do jeho odvolání, případně do skončení doby zpracování Vašich osobních údajů.

4. Vaše osobní údaje jsme oprávnění zpracovávat i po skončení původního účelu zpracování jen v nevyhnutném rozsahu pro účely statistiky, účetnictví a průzkumu, a poskytnutí třetím stranám anebo veřejnosti souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další údaje, avšak v anonymizované podobě tak, že na jejich základě nebude možné nijakým způsobem identifikovat naše zákazníky.

5. Na účely fakturace úhrad, evidence a vymáhaní a postupovaní pohledávek za poskytnutou službu, na účely vybavení podaní účastníka, na uplatnění práv anebo na splnění jiných povinností uložených všeobecně závaznými právními předpisy je Tibor Matušovský – MT Shop oprávněný vést evidenci osobních údajů i po zániku smlouvy o poskytovaní služby, které jste byli účastníkem.

6. Jako dotknutá osoba můžete u nás písemně uplatnit všechny Vaše práva podle ustanovení § 28 a § 29 ZnOOÚ. Pokud máte podezření, že Vaše osobní údaje jsou neoprávněně zpracované, máte právo podat návrh na počatí konání o ochraně osobních údajů na Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Tyto zásady osobních údajů platí od 25.5.2018.

Vypracované Tibor Matušovský – MT Shop

7. Závěrečná ustanovení

 • 7.1. Jazykem komunikace mezi provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

 • 7.2. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

 • 7.3. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti provozovatele a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

 • 7.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, s vyloučením všech kolizních norem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 • 7.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 • 7.6. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi provozovatelem a kupujícím je dána pravomoc soudům České republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, provozovatel doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy info@dokonalamoda.cz.

 • Podle § 3 odst. 1 písm. 1) zákona č. 102/2014 CFU prodávající je povinen za výše uvedených podmínek sdělit spotřebiteli i poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby podle obecného předpisu, kterým je občanský zákoník konkrétně § 622 a § 623.

  Podle § 622 odst.1: "Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. "

  Podle § 622 odst.2: "Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady."

  Podle § 622 odst.3: "Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže."

  Podle § 623 odst.1: "Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. "

  Podle § 623 odst.2: "Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci."

V Malcove dne 28. 1. 2019